Dự án

Lắp đặt 03 hệ thống quan trắc khí thải cho 3 ống khói nhà máy phân bón Baconco – Phú Mỹ - BRVT

 • Cung cấp 03 hệ thống quan trắc khí thải cho 3 ống khói nhà máy phân bón Baconco – Phú Mỹ - BRVT
 • Thông số: SO2, NOX, NH3, nhiệt độ, bụi, lưu lượng
 • Chi tiết như sau: 
  • Khảo sát hiện trường và thu thập các số liệu cần thiết.
  • Lập phương án kỹ thuật, phương án thi công, biện pháp an toàn phù hợp với nội dung công việc.
  • Cung cấp và lắp đặt toàn bộ số lượng, chủng loại vật tư thiết bị đã lập trong HSMT phù hợp với công nghệ và đáp ứng các thông số kỹ thuật của công trình.
  • Đào tạo chuyển giao công nghệ
  • Kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu.