Dự án

Lắp đặt 09 hệ thống giám sát khí thải tự động (CEMS) tại 08 nhà máy đường thuộc tập đoàn TTC

 • Cung cấp 09 hệ thống giám sát khí thải tự động (CEMS) tại 08 nhà máy đường thuộc tập đoàn TTC

  • Nhà máy Đường Biên Hòa-Ninh Hòa

  • Nhà máy Đường Biên Hòa-Phan Rang

  • Nhà máy Đường Thành Thành Công Gia Lai (2 ống khói)

  • Nhà máy đường luyện Đường Biên Hòa- Đồng Nai

  • Nhà máy đường TTC Biên Hòa - Trị An

  • Nhà máy đường Thành Thành Công Tây Ninh

  • Nhà máy đường TTC Biên Hoà - Tây Ninh

  • Nhà máy Đường nước trong

 • Thông số: Bụi, lưu lượng, SO2, CO, NOx, O2, nhiệt độ

 • Chi tiết như sau:

  • Khảo sát hiện trường và thu thập các số liệu cần thiết.

  • Lập phương án kỹ thuật, phương án thi công, biện pháp an toàn phù hợp với nội dung công việc.

  • Cung cấp và lắp đặt toàn bộ số lượng, chủng loại vật tư thiết bị đã lập trong HSMT phù hợp với công nghệ và đáp ứng các thông số kỹ thuật của công trình

  • Đào tạo chuyển giao công nghệ

  • Kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu.​

Thiết bị phân tích khí đa chỉ tiêu

Thiết bị đo bụi

Thiết bị đo lưu lượng