Dự án

Lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải lò cao tự động, liên tục tại công ty cổ phần phân lân Ninh Bình

 • Cung cấp hệ thống quan trắc khí thải lò cao tự động, liên tục tại công ty cổ phần phân lân Ninh Bình
 • Chi tiết như sau:
  • Khảo sát hiện trường và thu thập các số liệu cần thiết.
  • Lập phương án kỹ thuật, phương án thi công, biện pháp an toàn phù hợp với nội dung công việc.
  • Cung cấp và lắp đặt toàn bộ số lượng, chủng loại vật tư thiết bị công trình bao gồm :
   • Quan trắc các chỉ tiêu khí: O2, bụi, lưu lượng, nhiệt độ, HF
   • Thiết bị thu thập dữ liệu
   • Thiết bị thu thập dữ liệu và truyền về Sở TNMT Ninh Bình theo thông tư 24
   • Đào tạo chuyển giao công nghệ.
   •  Kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu.