Dự án

Lắp đặt hệ thống quan trắc Môi trường cho nhà máy dệt nhuộm Nam Phương

CUNG CẤP

 • 01 hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục
  • Chỉ tiêu: hệ thống camera, lấy mẫu tự động, truyền dữ liệu
 • 01 hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục - CEMs
  • Monitoring gas indicator: NOx (NO,NO2), SO2, O2, bụi, lưu lượng, nhiệt độ.
 • Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH DỆT NHUỘM NAM PHƯƠNG
 • Hạng mục công việc:
  • Khảo sát hiện trường và thu thập các số liệu cần thiết.
  • Lập phương án kỹ thuật, phương án thi công, biện pháp an toàn phù hợp với nội dung công việc.
  • Cung cấp và lắp đặt toàn bộ số lượng, chủng loại vật tư thiết bị công trình bao gồm :
  • Thiết bị thu thập dữ liệu
  • Đào tạo chuyển giao công nghệ.
  • Kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu.