Dự án

Lắp đặt hệ thống quan trắc Môi trường cho công ty Miwon Việt Nam

CUNG CẤP

 • 01 hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục

  • Chỉ tiêu: Nhiệt độ, pH, TSS, COD, lưu lượng

 • 01 hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục - CEMs

  • Chỉ tiêu: SO2, NOx, lưu lượng, nhiệt độ, TSP, O2

 • Chủ đầu tư: CTY MIWON VIỆT NAM

 • Hạng mục công việc:

  • Lập phương án kỹ thuật, phương án thi công, biện pháp an toàn phù hợp với nội dung công việc.

  • Cung cấp và lắp đặt toàn bộ số lượng, chủng loại vật tư thiết bị bao gồm :

  • Hệ Thống Phần mềm quản lý, thu thập dữ liệu và truyền về Sở TNMT theo thông tư 24 

  • Đào tạo chuyển giao công nghệ.

  • Kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu.