Dự án

Lắp đặt hệ thống quan trắc Môi trường cho nhà máy đạm Cà Mau

CUNG CẤP

 • 02 hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục

  • Chỉ tiêu: COD, TSS, pH và nhiệt độ, Clo, NH4+, lưu lượng

 • 01 hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục - CEMs

  • Chỉ tiêu: NH3, lưu lượng khí

 • Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU

 • Chi tiết:

      1. 02 hệ thống quan trắc nước tự động

 • Quan trắc các chỉ tiêu: COD, TSS, pH và nhiệt độ, Clo dư, NH4+, lưu lượng

 • Hệ thống camera giám sát và đầu ghi

 • Thiết bị lấy mẫu tự động

      2. ​01 hệ thống giám sát khí thải CEMs

 • Quan trắc các chỉ tiêu: NH3, lưu lượng

 • Thiết bị thu thập dữ liệu và truyền tất cả các COD, TSS, pH và nhiệt độ, Clo dư, NH4+, NH3, lưu lượng về Sở TNMT Cà Mau theo thông tư 24

 • Phần mềm truyền dữ liệu về sở TNMT

 • Truyền thông tin về sở tài nguyên môi trường Cà Mau

 • Hướng dẫn đào tạo và chuyển giao công nghệ