Giải pháp

Quan trắc chất lượng không khí xung quanh

GIẢI PHÁP QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH

  1. TỔNG QUAN

Giải pháp quan trắc chất lượng không khí xung quanh là giải pháp hữu hiệu để giám sát thường xuyên liên tục chất lượng không khí xung quanh khu vực giám sát nhằm:

  • Xác định mức độ ô nhiễm của các chất trong không khí và so sánh với tiêu chuẩn để cảnh báo nếu vượt ngưỡng.
  • Cung cấp các thông tin về chất lượng không khí cho cộng đồng đồng thời qua đó giúp cải thiện chất lượng môi trường.
  • Cung cấp số liệu môi trường của khu vực cho mạng lưới môi trường quốc gia.

Ứng dụng:

  • Giám sát không khí khu dân cư/khu công nghiệp
  • Giám sát không khí trong giao thông đô thị
  • Giám sát không khí đường hầm

 

  1. GIẢI PHÁP

Giám sát đơn điểm

Giám sát trên diện rộng

  1. CHỈ TIÊU QUAN TRẮC

Thông số cơ bản

Các chất vô cơ

Các chất hữu cơ

Các chất gây mùi

Các thông số khí tượng

SO2

Axit clohydric (HCl)

Benzen (C6H6)

Amoniac (NH3)

Tốc độ gió

CO

Axit nitric (HNO3)

Acrylonitril (CH2=CHCN)

Styren (C6H5CH=CH2)

Hướng gió

NO2

Clo (Cl2)

Anilin (C6H5NH2)

Toluen (C6H5CH3)

Nhiệt độ

O3

Hydroflorua (HF)

Phenol (C6H5OH)

Xylen (C6H4(CH3)2)

Độ ẩm

Tổng bụi lơ lửng (TSP)

Hydrocyanua (HCN)

Fomaldehyt (HCHO)

Acetaldehyt (CH3CHO)

Áp suất khí quyển

Bụi PM10

Thủy ngân (Hg)

Cloroform (CHCl3)

Hydrosunfua (H2S)

 

Bụi PM2,5

 

Acrolein (CH2=CHCHO)

Axit propionic (CH3CH2COOH)

 

Pb

 

Hydrocabon (CnHm)

Methyl mecarptan (CH3SH)

 

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn giải pháp tốt nhất:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ ÁNH DƯƠNG
Hotline 24/7: +84 969 431553        Email: sales@anhduongjsc.com