Giải pháp

Quan trắc nước ngầm tự động liên tục

GIẢI PHÁP QUAN TRẮC NƯỚC NGẦM TỰ ĐỘNG

  1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

 

Đo trực tiếp trong giếng quan trắc.

Các chỉ tiêu cần quan trắc

  • Mực nước
  • Nhiệt độ
  • EC/TDS
  • pH
  • Amoni
  • Nitrate
  • Kim loại nặng
  • ……
  1. CHI TIẾT CÁC THIẾT BỊ TRONG HỆ THỐNG

Thiết bị đo đa chỉ tiêu, tùy chọn các thông số cần đo:

Conductivity (EC)

Khoảng đo

0 – 200 mS/cm (0 – 200,000 µS/cm)

Độ phân giải

3 khoảng đo tự động: 0 – 9999 µS/cm, 10.00 – 99.99 mS/cm, 100.0 – 200.0mS/cm

Độ chính xác

± 1% giá trị đọc

TDS*

Khoảng đo

0 – 100,000 mg/L (ppm)

Độ phân giải

2 khoảng đo tự động: 0 – 9999mg/L, 10.00 – 100.00g/L

Độ chính xác

± 1% giá trị đọc

Salinity*

Khoảng đo

0 – 70 PSU / 0 – 70.00 ppt (g/Kg)

Độ phân giải

0.01 PSU / 0.01 ppt

Độ chính xác

± 1% giá trị đọc

pH

Khoảng đo

0 – 14 pH / ± 625mV

Độ phân giải

0.01 pH / ± 0.1mV

Độ chính xác

± 0.1 pH / ± 5mV

Temperature

Khoảng đo

-5°C – +50°C (23°F – 122°F)

Độ phân giải

0.01° C/F

Độ chính xác

± 0.5° C

Depth **

Khoảng đo

0-60m (AP-2000 & AP-5000), 0 – 100m (AP-7000)

Độ phân giải

0.01m

Độ chính xác

±0.5% FS (AP-2000 & AP-5000), ±0.2%FS (AP-7000)

Ammonium

Khoảng đo

0 – 9,000mg/L (ppm)

Độ phân giải

2 khoảng đo tự động: 0.00 – 99.99 mg/L, 100.0 – 9,000 mg/L

Độ chính xác

± 10% giá trị đọc

Chloride

Khoảng đo

0 – 20,000mg/L (ppm)

Độ phân giải

2 khoảng đo tự động: 0.00 – 99.99 mg/L, 100.0 – 20,000 mg/L

Độ chính xác

± 10% giá trị đọc

Flouride

Khoảng đo

0 – 1,000mg/L (ppm)

Độ phân giải

2 khoảng đo tự động: 0.00 – 99.99 mg/L, 100.0 – 999.9 mg/L

Độ chính xác

± 10% giá trị đọc

Nitrate

Khoảng đo

0 – 30,000mg/L (ppm)

Độ phân giải

2 khoảng đo tự động: 0.00 – 99.99 mg/L, 100.0 – 30,000 mg/L

Độ chính xác

± 10% giá trị đọc

Calcium

Khoảng đo

0 – 2,000mg/L (ppm)

Độ phân giải

2 khoảng đo tự động: 0.00 – 99.99 mg/L, 100.0 – 2,000 mg/L

Độ chính xác

± 10% giá trị đọc

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn giải pháp tốt nhất:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ ÁNH DƯƠNG
Hotline 24/7: +84 969 431553        Email: sales@anhduongjsc.com